top

BMI Icopal Garanti® 30 år

Som medlem af BMI RoofPro, har vi en helt unik mulighed for at tilbyde dig den ultimative tryghed i form af en BMI RoofPro Garanti, som udstedes med BMI Danmark som garant. BMI RoofPro Garantien giver 30 års produktgaranti og hele 20 års garanti på udførelsen og følgeskader.

Sikret gennem brugen af Icopals højteknologiske tag produkter, pålagt af godkendte og uddannede entreprenører og med en opfølgende, stikprøvemæssig kvalitetskontrol udført af Icopals tag specialister.

For tagdækkeren, der har sikkerhed for, at alle de forskellige materialer er testet til at kunne fungere sammen, og som trænes i arbejdet med vore tag produkter og uddannes i de nyeste produkt- og anvendelsestekniske innovationer.

For arkitekten, som kan koncentrere sig om bygningens arkitektoniske udtryk og design, og blot i relation til selve taget skal opgive ønsket specifikationsnummer.

Med BMI Icopal Garanti opnås der 20 års fuld garanti for skader og mangler på både materialer og udførelse samtidig med, at også følgeskader er dækket. I tilfælde af, at den udførende entreprenør ophører med at eksistere i garanti-perioden, indtræder BMI Icopal a/s for så vidt angår Icopal BMI Garanti i dennes rettigheder og pligter.

Hvad er omfattet af garantien?

BMI Icopal PLUS Garanti er en garanti på tagdækningsentrepriser, udstedt af Icopal a/s som garant.

Garantien omfatter hele tagdæknings-entreprisen fra det bærende underlag, inkl. eventuel isolering, til den færdige tagdækning. Enkelte produkter, bl.a. fuger, er dog undtaget.

Garantien omfatter ikke udbedring af skader som følge af manglende almindelig vedligeholdelse eller montering af nyt tagtilbehør, ventilation, antenne med videre, hvor inddækningerne ikke er korrekt udført.

Hvordan opnår man 20 års tryghed?

Ved valg af en Icopal PLUS Garantiløsning - og en entreprenør der er tilknyttet garantiordningen - er man automatisk sikret en 20-årig garanti, der dækker såvel produkt som udførelse og følgeskader.

Eneste betingelse er, at bygningsejeren kan dokumentere, at der er udført årlige drift- og vedligeholdelseseftersyn. Dokumentationen kan sikres ved bygherres egen dokumen-tation.

Eller - enklere - ved at tegne en drift- og vedligeholdelseskontrakt med tagentrepre-nøren i forbindelse med entreprisens indgåelse.

Godkendte løsninger

Tagløsningerne i BMI Icopal Garanti mere end overholder alle de af TOR (Tagpapbranchens Oplysning Råd ) fastlagte minimumskrav, ligesom de forskellige produktspecifi kationer er brandgodkendt i henhold til DS 1063.1 som klasse B ROOF(t2) tagdækninger (klasse T).

De garantidækkede løsninger er alle baseret på de stærke, elastiske og ekstra holdbare tagmaterialer fra Icopals 500-serie.

Hvem kan tilbyde garantien ?

Icopal a/s har indgået et samarbejde med en række udvalgte tagentreprenører. Kun entreprenører, der kan leve op til vore strenge krav om erfaring, kvalitetssikringssystemer, løbende uddannelse og økonomisk soliditet, er optaget i ordningen.

Spørgsmål? Ring 43 69 65 69

Vilkår for Icopal PLUS Garanti® 20 år

Driftsvejledning

Tagfladen bør 1-2 gange årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftsforanstaltninger:
  • Tagbrønde og bladfang renses.
  • Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen.
  • De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes og opfejningen fjernes.
  • Ovenlyskupler bør vaskes med almindelig sæbevand 1 gang årligt for at bevare lys-gennemgangen.
  • Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes.
  • Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 1 gang årligt.
  • Sne bør ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare sne-belastningen. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med kost for ikke at beskadige tagdækningen.

Vedligeholdelsesvejledning

Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer, som skal vedligeholdes med forebyggende reparationer.Elastiske fuger ved fugeskinner mv. skal eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende skal eftergås med fugemasse hvert 5. år.Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres.Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres.
 

Andre håndværkere

Hvis der gribes ind i tagdækningen af andre håndværkere f.eks. i forbindelse med opsætning af skilte eller etablering af ventilationsanlæg på taget, skal gennembrydninger, inddækninger mv. udføres af en tagentreprenør tilsluttet Icopal PLUS Garanti ordningen, for at garantien kan opretholdes for det berørte område jf. § 2.2.
Overfor garantiens indehaver giver Icopal a/s i nedenfor angivne tidsrum garanti på nedenfor angivne vilkår.§ 1. Garantiens omfang

1.1 Garantien gælder for de arbejder, som er udført på ejendommen i henhold til tagdækningsentreprise-aftalen fra det bærende underlag, inkl. evt. isolering, til og med den færdige tagdækning, inkl. evt. tagtilbehør samt nye karmovenlys.Ovenlys må Ikke være større end 1,2 x 2,4 m og er kun dækket i 5 år

.1.2 Garantien omfatter udbedring af eller erstatning for skader eller mangler i udførelse og materialer, der indgår i de i § 1.1 nævnte arbejder.
Garantien omfatter endvidere følgeskader på ejendommen eller løsøre tilhørende indehaveren, samt følgeskader på løsøre tilhørende tredjemand, for så vidt indehaveren er ansvarlig herfor i forhold til tredjemand.

1.3 Garantien omfatter skader eller mangler, eller deraf forårsagede følgeskader, som konstateres og anmeldes efter afleveringen til og med 15 år fra garantibevisets datering.For skader på ovenlys skal anmeldelse ske senest 5 år fra garantibevisets datering. I tilfælde af entreprenørens konkurs dækker Icopal a/s.

1.4 Icopal a/s' samlede forpligtelse for skader eller mangler eller deraf forårsagede følgeskader er for samtlige skader i det i § 1.3 angivne tidsrum begrænset til kr. 250.000 pr. villa eller fritidshus, kr. 100.000 pr. bolig i fl erfamiliehuse og kr. 2.000.000 pr. erhvervsbebyggelse, bebyggelse til offentlige formål eller institution. Icopal a/s' totale forpligtelse i henhold til samtlige garantier er beløbsmæssigt begrænset til kr. 10 mio.for samtlige garantier udstedt under et og samme garantiår (kalenderår).
I tilfælde af garantiordningens ophør er ordningen gældende for allerede udstedte garantier, ligesom ordningen er gældende med uændrede beløbsgrænser for igangværende arbejder, der dog skal være afsluttet senest 6 måneder efter garanti-ordningens ophør.§ 2. Garantien dækker ikke

2.1 Bærende konstruktioner, fuger, UV-afl øbssystemer, lysbånd, glasopbygninger, ventilationshuse og lignende omfattes ikke af garantien, selv om de er en del af tagdækningsentrepriseaftalen.

2.2 Der ydes ikke garanti for reparations- og serviceopgaver på tage, der ikke er omfattet af garantien, samt for tagdækninger mindre end 25 m2. Icopal PLUS Garanti forbeholder sig ret til at afvise helt specielle sager, f.eks. en smal skotrende mellem to hældningstage af tegl/bølgeplader.

2.3 Områder, hvor der efterfølgende er udført arbejder/ændringer af anden entreprenør, der ikke er tilsluttet Icopal
 

PLUS Garanti ordningen.

2.4 Funktion og udseende af belægninger af fl iser, brædder eller lignede samt vækst af bevoksninger på grønne tage.

2.5. Skader forårsaget af andre bygningsdele end tagdækningen, herunder sætninger og bevægelser, råd og svamp, der ikke skyldes utæthed i tagdækningen, utætheder i andre bygningsdele end tagdækningen, samt andre skader, der ikke skyldes tagdækningen, herunder hærværk, mangelfuld vedligeholdelse og ventilation, fejlagtig brug, unormal, udefra kommende kemisk eller mekanisk påvirkning, overbelastning og opstuvning i kloaksystem.

2.6 Skader/mangler eller deraf forårsagede følgeskader, som konstateres eller burde være konstateret senest med udløbet af det første år efter aflevering/færdiggørelsen (afhjælpningsåret).

2.7 Skader forårsaget af forhold uden for parternes kontrol, herunder brand og lynnedslag, eksplosion, storm, væltede træer og nedfaldne grene samt skadelige stoffer i unormalt omfang i luft og/eller nedbør.

2.8 Skader som er dækket af bygningsforsikring eller anden forsikring.

2.9 Indirekte skader såsom huslejetab, driftstab, avancetab, omkostninger til erstatningslokaler og andet lignende tab.

2.10 Omkostninger til syn og skøn, advokatsalæer, retsomkostninger eller tilsvarende, som indehaveren måtte have.

2.11 Skader eller mangler, som kun forringer bygningens udseende, og som ikke medfører risiko for bygningens funktion eller holdbarhed.

§ 3.
Kontrol Garantien omfatter en stikprøvekontrol af de udførte arbejder inkl. kvalitetssikring. Det forudsættes, at indehaveren giver adgang til denne kontrol.

§ 4.
Selvrisiko For skader eller mangler eller deraf forårsagede følgeskader, som er erstatningsberettigede, fragår ved ethvert skadetilfælde en selvrisiko på kr. 2.500.

§ 5.
Force Majeure Icopal a/s er ikke ansvarlig for skader, herunder forsinkelser, der skyldes krig, krigslignende handlinger, borgerkrig, revolution eller oprør, strejke eller lockout, blokade eller lignende.

§ 6. Skadebehandling
6.1 Skader, der omfattes af garantien skal omgående anmeldes til Icopal PLUS Garanti og ved akut udbedring af skader, rettes der sideløbende henvendelse til entreprenøren. I tilfælde af entreprenørens konkurs dækker Icopal a/s.

6.2 Foretager indehaveren skadesanmeldelse, og viser der sig herefter ikke at foreligge nogen skade omfattet af garantien, er indehaveren pligtig til at betale omkostningerne ved skadebehandlingen, herunder besigtigelsesomkostninger. Indehaveren har bevisbyrden for, at der foreligger skade eller mangler eller deraf forårsagede følgeskader.

6.3 Inden reparation udføres, skal indehaveren på anfordring indbetale den i § 4 omtalte selvrisiko til Icopal PLUS Garanti. Icopal PLUS Garanti forbeholder sig ret til at vælge mellem at foretage reparation eller at betale erstatning.

6.4 Indehaveren skal begrænse allerede indtruffet skade eller afværge skade, som kan forventes at indtræffe. Omkostningerne hertil erstattes i rimeligt omfang. Såfremt der ikke træffes foranstaltninger til at begrænse skade, eller hvis selvrisikoen betales for sent med deraf følgende forsinket reparation, hæfter indehaveren for eventuelle meromkostninger. Udredes erstatning i overensstemmelse med denne garanti, indtræder Icopal PLUS Garanti i indehaverens ret til erstatning fra tredjemand, herunder den udførende entreprenør.

§ 7. Vurderingsregler
Erstatning fastsættes efter skadesforsikringsretslige regler og principper. I de tilfælde, hvor Icopal PLUS Garanti udbetaler erstatning, jf §§ 1.2 og 5.3, kan der ved erstatningens udmåling tages hensyn til skadede genstandes alder, vedligeholdelsestilstand og omstændigheder i øvrigt.

§ 8. Overdragelse
Nærværende garanti må ikke overdrages til andre end erhververen af ejendommen i forbindelse med overdragelse af denne.

§ 9. Tvister
Tvister om forståelse af garantien og om parternes rettigheder og forpligtigelser afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med dansk lov om voldgift uden adgang til indbringelse for domstolene.

§ 10. Drift og vedligehold
Indehaver skal kunne dokumentere, enten gennem tegning af en service- og vedligeholdelsesaftale eller gennem egen dokumentation, at der er foretaget drift og vedligehold på taget. Forsømmes dette fortaber indehaveren sine rettigheder ifølge garantien

J&B Tagentreprise ApS

Hos J&B Tagentreprise ApS kan du altid få inspiration og viden.

ADRESSE

Bjerringbrovej 110
2610 Rødovre
P: (45) 43 69 65 69

FOLLOW US

© Copyright 2023 J&B Tagentreprise ApS